Πέμπτη, 13 Ιουνίου,2024
ΑρχικήΤοπικά νέα42η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής - 21η Σεπτεμβρίου 2023 - Δήμος Χαλανδρίου

42η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 21η Σεπτεμβρίου 2023 – Δήμος Χαλανδρίου42η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 21η Σεπτεμβρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 15/09/2023
Α.Π.: 34039

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

42η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την  21η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων για  τη  διενέργεια  δαπανών  στο  πλαίσιο  του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.
  1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.
  1. Απόδοση λογαριασμού 561,64€ για την πληρωμή αίτησης για την τοποθέτηση νέας υδροπαροχής ΕΥΔΑΠ για την άρδευση παρτεριών επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.
  1. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 78/2023 μελέτης και κατάρτισης όρων Διακήρυξης, που αφορά τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο την  «Προμήθεια  οχημάτων,  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  των    προγραμμάτων «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο «Γωνιές Ανακύκλωσης και Εξοπλισμός Διακριτής Συλλογής στο Δήμο Χαλανδρίου», το «ΥΜΕΠΕΡΑ», το «Φιλόδημος ΙΙ» και από ιδίους πόρους για τις ανάγκες του Δήμου Χαλανδρίου», πολυετούς δαπάνης, προϋπολογισμού 789.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ)».
  1. Έγκριση των Πρακτικών Νο1 (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά), Νο 2 (οικονομικής προσφοράς) & Νο 3 (κατακύρωσης), της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για το διαγωνισμό με αντικείμενο την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Χαλανδρίου» Α.Μ. 1/2023.
  1. Έγκριση και προσωρινή παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Στατική μελέτη κτιρίου  ΣΑΧΑΛΑ AM 06/2023».

7. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α 34169), να συντάξει εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία πρόσκληση προς τις εταιρείες TEACHERSNET ΕΠΕ ιδιοκτήτρια του            διαδικτυακού τόπου www.proson.gr και Emron Α.Ε. σχετικά με παραπλανητική αγγελία.

  1. Έγκριση της υπ’ αρ. 1184/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806) να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 06/09/2023 με ΓΑΚ 91289/2023 και ΕΑΚ 9112/2023 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής της Α.Κ. και Σ.Α. συμβασιούχων (βοηθοί βρεφονηπιοκόμου) κατά του Δήμου Χαλανδρίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Most Popular

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ